Abonent i jego dane wrażliwe oraz niewrażliwe

W procesie zgłoszenia usługi do rejestru wraz z  jej parametrami są również wysyłane informacje o Abonencie. Informacje te mają określony format ustalony przez Rejestr. Nie wszystkie Rejestry stosują jednakową nomenklaturę.

Częstym zjawiskiem jest również podział informacji o Abonencie na dane wrażliwe oraz niewrażliwe.

Dane wrażliwe i niewrażliwe w HRD.pl

W HRD.pl podział na dane wrażliwe i niewrażliwe oparliśmy na wymogach ze strony Rejestrów, dostawców usług oraz na wymogach związanych  z  elektronicznymi procedurami realizowanymi w  naszym systemie (na przykład cesja).

W pewnym uproszczeniu można przyjąć poniższy podział danych Abonenta na dane wrażliwe oraz niewrażliwe.

Do danych wrażliwych zaliczamy:

 • Nazwa Abonenta
 • Reprezentant
 • Numer identyfikacyjny
 • Adres e-mail

Do danych niewrażliwych zaliczamy:

 • Adres (ulica, miasto, kod pocztowy, kraj)
 • Telefon

Zdarzają się wyjątki, wynikające zazwyczaj z kwestii technicznych dostawców usług lub regulaminów Rejestrów, dotyczą one głównie domen narodowych, na przykład .uk (Wielka Brytania), .be (Belgia), .fr (Francja).

Aktualizacja danych wrażliwych oraz niewrażliwych

 • Dane niewrażliwe mogą być aktualizowane przez Abonenta lub Partnera bezpośrednio poprzez panel, bez konieczności przesyłania wniosków oraz dodatkowej autoryzacji.
 • Dane wrażliwe wymagają autoryzowanego zgłoszenia, częstym wymogiem jest załączenie dokumentu potwierdzającego zmianę.
 • Zmiana danych wrażliwych jest dokładnie weryfikowana ze względów bezpieczeństwa, również przez informacje dostępne  w sieci, na zaufanych stronach w domenie gov.pl.
 • Nazwa Abonenta jest istotną informacją określającą Abonenta domeny. Błędnie podana nazwa Abonenta skutkuje problemami z ustaleniem praw do domeny.
 • Równie istotny jest numer identyfikacyjny typu NIP, PESEL lub odpowiednik z określonego kraju. Identyfikuje on jednoznacznie podmiot lub osobę.
 • Abonent powinien zwrócić szczególną uwagę na jego prawidłowe podanie. Błąd może skutkować problemem z określeniem praw do domeny.
 • W przypadku błędnie podanych w/w wartości Rejestr może uznać, że nie jest możliwa identyfikacja Abonenta, w konsekwencji mogą być wystosowane działania uniemożliwiające użytkowanie domeny.

Reprezentant Abonenta

Reprezentant jest informacją wymaganą przez część Rejestrów, m. in. naszych dostawców domen globalnych PDR (dawne Directi) oraz Tucows.

Zgodnie z tymi wymogami Reprezentant powinien być prawidłowo podany w formacie: imię i nazwisko.

Adres email

Adres e-mail jest jedną  z najważniejszych informacji w danych Abonenta, m.in. w kontekście elektronicznych procedur w naszym systemie.

Dostęp do adresu e-mail Abonenta pozwala na takie czynności jak zmiana Abonenta (cesja), zmiana usługodawcy w   zakresie utrzymania domeny (transfer wewnętrzny lub transfer do innego Rejestratora), prawo zgłaszania zmian, jakie powinny być zrealizowane dla domeny.

Nieuprawniony dostęp do adresu e-mail osób trzecich może narazić Abonenta na utratę kontroli nad domeną a nawet utratę domeny. Zmiany w  jej ustawieniach mogą powodować poważne konsekwencje, na przykład przekierowanie ruchu na inny serwer w  konsekwencji przejęcie ważnych informacji przez osoby nieuprawnione.