Nowe przepisy JPK a rynek domen

W związku z zapytaniami dotyczącymi konieczności umieszczania oznaczeń od GTU_01 do GTU_13 w nowym JPK obowiązującym od 1.10.2020 roku informujemy, iż świadczenie usług związanych z obsługą nazw domen nie zostało wymienione w wykazie GTU Ministerstwa Finansów. Nie ma więc konieczności ujmowania w nowym JPK w strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego faktur dotyczących obsług nazw domen.
Partnerów fakturujących klientów za usługi hostingowe z użyciem naszego systemu ewidencji informujemy, iż w wykazie GTU została pominięta podklasa PKD 63.11.Z obejmująca:
-działalności związane z zapewnieniem infrastruktury dla usług hostingowych, przetwarzania danych i działalności powiązanych,
-specjalistyczne usługi hostingowe, takie jak: hosting sieci www, usługi przesyłania strumieniowego lub oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenie usług aplikacyjnych, dostarczanie klientom urządzeń głównego komputera ze współdzieleniem czasu,
-przetwarzanie danych, włączając kompletną obróbkę i specjalistyczne raporty z danych dostarczonych przez klienta lub zapewnienie automatycznego przetwarzania danych oraz wprowadzania danych, włącznie z prowadzeniem bazy danych.
Odnośnie umieszczania symboli GTU na fakturach VAT przytaczamy wyciąg z działu pytań do Ministra Finansów z dnia 20.07.2020 r.
Pytanie: Czy w przypadku wystąpienia dostaw towarów czy świadczenia usług oznaczenia od GTU_01 do GTU_13 będzie również należało umieszczać na wystawianych fakturach?
Odpowiedz:
Wszelkie regulacje dotyczące zasad fakturowania znajdują się w przepisach art. 106a-106q ustawy o VAT. W przepisie art. 106e zawarto katalog danych, które powinna zawierać faktura. Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które będą prezentowane za pomocą symboli GTU_01-GTU_13 będzie należało ująć w nowym JPK w strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego.
Oznacza to, w ślad za stanowiskiem MF, iż nie będzie obowiązku oznaczania faktur ww. symbolami.