Modul Client

Komenda: create

Opis komendy
Komenda pozwala na utworzenie nowego konta abonenckiego.

Parametry

Parametr Opis
name nazwa/imię i nazwisko
reprezentant reprezentant (dot. firm), dla osób fizycznych puste „”
IsIndividual os.fizyczna (wartość 1)/firma (wartość 0)
IdNumber PESEL (dla osób fizycznych) lub NIP (dla firm)
email adres email
phone telefon w formacie +48.[numer]
mobile telefon komórkowy w formacie +48.[numer] (w przypadku braku ”)
fax faks w formacie +48.[numer] (w przypadku braku ”)
street ulica
city miasto
postcode kod pocztowy
country dwuliterowy kod kraju

 

Zwracane dane

Zwracane dane Opis
clientId Numer nowoutworzonego konta abonenckiego CSA

 

Przykładowa komenda
create($name, $name2, $isIndividual, $idNumber, $email, $phone, $mobile, $fax, $street, $city, $pc, $country)

1
$response = $soap->create("HRD.pl", "Test Testowy", 0, "12345678", "test@hrd.pl", "+48.228538888", "", "", "Testowa 17", "Warszawa", "02-672", "PL");

Przykładowa odpowiedź:

1
{"status":true,"clientId":"csa269794"}

Komenda: change

Opis komendy
Komenda pozwala na modyfikację danych w koncie abonenckim.
UWAGA! Komenda zmienia jedynie dane w CSA, nie pozwala na zmianę danych w identyfikatorach kontaktu.
Zmiany danych w identyfikatorach kontaktu dokonywane są wyłącznie przez Rejestratora zgodnie z aktualnie obowiązującą procedurą.

Parametry

 

Parametr Opis
name nazwa/imię i nazwisko
reprezentant reprezentant (dot. firm), dla osób fizycznych puste „”
email adres email
phone telefon w formacie +48.[numer]
mobile telefon komórkowy w formacie +48.[numer] (w przypadku braku ”)
fax faks w formacie +48.[numer] (w przypadku braku ”)
street ulica
city miasto
postcode kod pocztowy
country dwuliterowy kod kraju

 

Zwracane dane

 

Zwracane dane Opis
status Status wykonania komendy – true lub false

 

Przykładowa komenda
change(„csa123”, „Jacek1”, „”, „test@hrd.pl”, „+48.228538888”, „”, „+48.228538885”, „ulica testowa 17”, „testowo”, „96-100”, „PL”)

1
$response = $soap->change("csa123", "Jacek1", "", "test@hrd.pl", "+48.228538888", "", "+48.228538885", "ulica testowa 17", "testowo", "96-100", "PL");

Przykładowa odpowiedź:

1
{"status":true}

Komenda: listAll

Opis komendy
Komenda zwraca listę numerów kont abonenckich CSA obsługiwanych przez Partnera z limitem 100 kont na komendę; przesunięcie pozwala na wyświetlenie kolejnych numerów kont.

Parametry

 

Parametr Opis
offset przesunięcie pozwalające na wyświetlenie kolejnych numerów kont

 

Zwracane dane

 

Zwracane dane Opis
max ilość kont obsługiwanych przez Partnera
clients tablica numerów kont oddzielonych przecinkami

 

Przykładowa komenda
listAll(100)

1
$response = $soap->listAll(100);

Przykładowa odpowiedź:

1
{"status":true,"max":"104","clients":["csa111","csaXXXX","csaXXXX","csaXXXX"]}

Komenda: info

Opis komendy
Komenda pozwala na sprawdzanie dostępnych w bazie danych abonenta CSA.

Parametry

 

Parametr Opis
numer CSA numer sprawdzanetgo konta abonenckiego CSA

 

Zwracane dane

 

Parametr Opis
name nazwa/imię i nazwisko
representative reprezentant (dot. firm), dla osób fizycznych puste „”
creationDate data utworzenia konta
documentId numer NIP/PESEL
phone telefon
mobile telefon komórkowy (w przypadku braku ”)
fax faks (w przypadku braku ”)
email adres email
isIndividual osoba fizyczna (true)/firma (false)
street ulica
city miasto
postcode kod pocztowy
country dwuliterowy kod kraju
ProtectPrivacy ochrona prywatności (true lub false)

 

Przykładowa komenda
info(‚csa123’)

1
$response = $soap->info('csa123');

Przykładowa odpowiedź:

1
{"status":true,"client":{"name":"testowy test","representative":"Jan Kowalski","creationDate":"2012-10-25 15:17:44","documentId":"123456789","phone":"+48.228538888","mobile":"","fax":"","email":"abonent@hrd.pl","isIndividual":false,"street":"Testowa 1/2","postalCode":"02-672","city":"Warszafka","country":"PL","protectPrivacy":false}}