Modul Client

Komenda: create

Opis komendy

Komenda pozwala na utworzenie nowego konta abonenckiego.

ParametrOpis
namenazwa/imię i nazwisko
reprezentantreprezentant (dot. firm), dla osób fizycznych puste „”
IsIndividualos.fizyczna (wartość 1)/firma (wartość 0)
IdNumberPESEL (dla osób fizycznych) lub NIP (dla firm)
emailadres email
phonetelefon w formacie +48.[numer]
mobiletelefon komórkowy w formacie +48.[numer] (w przypadku braku ”)
faxfaks w formacie +48.[numer] (w przypadku braku ”)
streetulica
citymiasto
postcodekod pocztowy
countrydwuliterowy kod kraju

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
clientIdNumer nowo utworzonego konta abonenckiego CSA

Przykładowa komenda

create($name, $name2, $isIndividual, $idNumber, $email, $phone, $mobile, $fax, $street, $city, $pc, $country)

Przykładowa odpowiedź

$response = $soap->create("HRD.pl", "Test Testowy", 0, "12345678", "test@hrd.pl", "+48.228538888", "", "", "Testowa 17", "Warszawa", "02-672", "PL");

Przykładowa odpowiedź

{"status":true,"clientId":"csa269794"}

Komenda: change

Opis komendy

Komenda pozwala na modyfikację danych w koncie abonenckim.
UWAGA! Komenda zmienia jedynie dane w CSA, nie pozwala na zmianę danych w identyfikatorach kontaktu.

Zmiany danych w identyfikatorach kontaktu dokonywane są wyłącznie przez Rejestratora zgodnie z aktualnie obowiązującą procedurą.

Parametry

ParametrOpis
namenazwa/imię i nazwisko
reprezentantreprezentant (dot. firm), dla osób fizycznych puste „”
emailadres email
phonetelefon w formacie +48.[numer]
mobiletelefon komórkowy w formacie +48.[numer] (w przypadku braku ”)
faxfaks w formacie +48.[numer] (w przypadku braku ”)
streetulica
citymiasto
postcodekod pocztowy
countrydwuliterowy kod kraju

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
statusStatus wykonania komendy – true lub false

Przykładowa komenda

change(„csa123”, „Jacek1”, „”, „test@hrd.pl”, „+48.228538888”, „”, „+48.228538885”, „ulica testowa 17”, „testowo”, „96-100”, „PL”)

$response = $soap->change("csa123", "Jacek1", "", "test@hrd.pl", "+48.228538888", "", "+48.228538885", "ulica testowa 17", "testowo", "96-100", "PL");

Przykładowa odpowiedź

{"status":true}

Komenda: listAll

Opis komendy

Komenda zwraca listę numerów kont abonenckich CSA obsługiwanych przez Partnera z limitem 100 kont na komendę; przesunięcie pozwala na wyświetlenie kolejnych numerów kont.

Parametry

ParametrOpis
offsetprzesunięcie pozwalające na wyświetlenie kolejnych numerów kont

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
maxilość kont obsługiwanych przez Partnera
clientstablica numerów kont oddzielonych przecinkami

Przykładowa komenda

listAll(100)

$response = $soap->listAll(100);

Przykładowa odpowiedź

{"status":true,"max":"104","clients":["csa111","csaXXXX","csaXXXX","csaXXXX"]}

Komenda: info

Opis komendy

Komenda pozwala na sprawdzanie dostępnych w bazie danych abonenta CSA.

Parametry

ParametrOpis
numer CSAnumer sprawdzanetgo konta abonenckiego CSA

Zwracane dane

ParametrOpis
namenazwa/imię i nazwisko
representativereprezentant (dot. firm), dla osób fizycznych puste „”
creationDatedata utworzenia konta
documentIdnumer NIP/PESEL
phonetelefon
mobiletelefon komórkowy (w przypadku braku ”)
faxfaks (w przypadku braku ”)
emailadres email
isIndividualosoba fizyczna (true)/firma (false)
streetulica
citymiasto
postcodekod pocztowy
countrydwuliterowy kod kraju
ProtectPrivacyochrona prywatności (true lub false)

Przykładowa komenda

info(‚csa123’)

$response = $soap->info('csa123');

Przykładowa odpowiedź

{"status":true,"client":{"name":"testowy test","representative":"Jan Kowalski","creationDate":"2012-10-25 15:17:44","documentId":"123456789","phone":"+48.228538888","mobile":"","fax":"","email":"abonent@hrd.pl","isIndividual":false,"street":"Testowa 1/2","postalCode":"02-672","city":"Warszafka","country":"PL","protectPrivacy":false}}