Modul Invoice

Komenda: activateById

Opis komendy

Komenda pozwala na aktywowanie wniosków.

Parametry

ParametrOpis
wnIdnumer aktywowanego wniosku

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
successItemsaktywowane pozycje z wniosku
failureItemsnieaktywowane pozycje z wniosku
wnIdnumer nowego wniosku dla pozycji, dla których usługi nie zostały aktywowane

Przykładowa komenda

activateById(„1234567”)

$response = $soap->activateById("1234567");

Przykładowa odpowiedź

{"status":true,"successItems":["test.pl"],"failureItems":["nieudanytest.pl"],"wnId":"12348888"}

Komenda: sendRemind

Opis komendy

Komenda pozwala na ponowne wysłanie wniosku do abonenta CSA.

Parametry

ParametrOpis
wnIdnumer wysyłanego wniosku
emailadres email, na który ma zostać wysłany wniosek

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
isSendStatus wysyłki – nieudana (0) lub udana (1)

Przykładowa komenda

sendRemind(‚123456′,’test@hrd.pl’)

$response = $soap->sendRemind('123456','test@hrd.pl');

Przykładowa odpowiedź

{"status":true,"isSend":1}

Komenda: info

Opis komendy

Komenda pozwala na pobranie informacji o wniosku. Tablica danych dla poszczególnych pozycji zwracana jest w tablicy „items”.

Parametry

ParametrOpis
wnIDNumer ID sprawdzanego wniosku

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
Dane podawane są dla każdej pozycji z wniosku z podaniem id pozycji
itemIdnumer pozycji (numer wniosku)
itemnazwa domeny
periodokres utrzymania
servicenazwa usługi
clientPricecena dla klienta
pricecena zakupu; podsumowanie: numer konta klienta
Dane sumaryczne dla całego wniosku
pricecena zakupu
clientPricecena dla klienta
crDatedata utworzenia wniosku
exDatetermin płatności wniosku
invoiceStatusstatus wniosku (unpaid lub paid)

Przykładowa komenda

info(‚123456’)

$response = $soap->info('123456');

Przykładowa odpowiedź

{"status":true,"items":{"12345089":{"item":"asfdfsfd.pl","period":"1 y","service":"rejestracja","clientPrice":"19.9","price":"10"},"12345090":{"item":"afdadfaf.com.pl","period":"1 y","service":"rejestracja","clientPrice":"8","price":"8"}},"client":"csaXXX","price":18,"clientPrice":27.9,"crDate":"2012-11-15 16:47:49","exDate":"2012-11-25 00:00:00","invoiceStatus":"unpaid"}

Komenda: infoByDomain

Opis komendy

Komenda pozwala na pobranie informacji o wniosku na podstawie nazwy domeny. Tablica danych dla poszczególnych pozycji zwracana jest w tablicy „items”.

Parametry

ParametrOpis
domainnazwa domeny występująca w wniosku

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
Dane podawane są dla każdej pozycji z wniosku z podaniem id pozycji
itemIdnumer pozycji (numer wniosku)
itemnazwa domeny
periodokres utrzymania
servicenazwa usługi
clientPricecena dla klienta
pricecena zakupu; podsumowanie: numer konta klienta
Dane sumaryczne dla całego wniosku
pricecena zakupu
clientPricecena dla klienta
crDatedata utworzenia wniosku
exDatetermin płatności wniosku
invoiceStatusstatus wniosku (unpaid lub paid)

Przykładowa komenda

infoByDomain(‚asfdfsfd.pl’)

$response = $soap->infoByDomain('asfdfsfd.pl');

Przykładowa odpowiedź

{"status":true,"items":{"12345089":{"item":"asfdfsfd.pl","period":"1 y","service":"rejestracja","clientPrice":"19.9","price":"10"},"12345090":{"item":"afdadfaf.com.pl","period":"1 y","service":"rejestracja","clientPrice":"8","price":"8"}},"client":"csaXXX","price":18,"clientPrice":27.9,"crDate":"2012-11-15 16:47:49","exDate":"2012-11-25 00:00:00","invoiceStatus":"unpaid"}

Komenda: listByClient

Opis komendy

Komenda zwraca listę wniosków klienta z limitem 100 wniosków na komendę; przesunięcie pozwala na wyświetlenie kolejnych wniosków z konta klienta.

Parametry

ParametrOpis
Numer CSAnumer konta abonenckiego CSA, dla którego wygenerowana zostanie lista wniosków
offsetprzesunięcie pozwalające na wyświetlenie kolejnych wniosków z konta klienta

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
maxilość wniosków abonenta
invoicestablica numerów wniosków oddzielonych przecinkami

Przykładowa komenda

listByClient(„csa1234”, 0)

$response = $soap->listByClient("csa1234", 0);

Przykładowa odpowiedź

{"status":true,"max":"2","invoices":["12313184","12313186"]}

Komenda: listAll

Opis komendy

Komenda zwraca listę wniosków wygenerowanych w koncie Partnera z limitem 100 wniosków na komendę; przesunięcie pozwala na wyświetlenie kolejnych wniosków z konta.

Parametry

ParametrOpis
offsetprzesunięcie pozwalające na wyświetlenie kolejnych wniosków z konta klienta

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
maxilość wniosków wygenerowanych w koncie Partnera
invoicestablica numerów wniosków oddzielonych przecinkami

Przykładowa komenda

listAll(100)

$response = $soap->listAll(100);

Przykładowa odpowiedź

{"status":true,"max":"104","invoices":["123456","1245855","12548745","4545664"]}