Modul Poll

Komenda: getMessage

Opis komendy
Komenda pozwala na pobranie komunikatu z systemu HRD.pl

Parametry
Brak

Zwracane dane

 

Zwracane dane Opis
msgId numer Id wiadomości niezbędny do potwierdzenia jej odbioru komendą confirmMessage()
time czas zdarzenia
code kod komunikatu (patrz tabela „komunikaty poll”)
item domena, której dotyczy wiadomość
message wiadomość słownie

 

Komunikaty poll

 

kod komunikatu Opis
101 cesja wewnętrzna
102 cesja przychodząca
103 cesja wychodząca
104 wydanie kodu cesji
105 potwierdzenie cesji przez stronę zrzekającą
106 potwierdzenie cesji przez stronę przejmującą
107 anulowanie cesji przez jedną ze stron
108 wygaśnięcie cesji z powodu braku potwierdzenia
109 rezerwacja domeny po zadziałaniu opcji
202 przychodzący transfer
203 wychodzący transfer
204 wydanie kodu authInfo
205 anulowanie transferu
300 usunięcie domeny z systemu

 

Przykładowa komenda
getMessage()

1
$response = $soap->getMessage();

Przykładowa odpowiedź:

1
{"status":true,"msgId":"7247","time":"2012-10-25 10:49:41","code":"102","item":"test.pl","message":"Zakończyła się przychodząca cesja domeny test.pl na konto csaXXX."}

Komenda: confirmMessage

Opis komendy
Komenda pozwala na potwierdzenie otrzymania komunikatu pobranego za pomocą komendy getMessage.
Po potwierdzeniu komunikat nie będzie więcej dostępny. Do momentu otrzymania potwierdzenia nie będzie wysyłany kolejny komunikay poll.

Parametry

 

Parametr Opis
msgId Id potwierdzanej wiadomości

 

Zwracane dane

 

Zwracane dane Opis
status Status wykonania komendy – true lub false

 

Przykładowa komenda
confirmMessage(123)

1
$response = $soap->confirmMessage(123);

Przykładowa odpowiedź:

1
{"status":true}