Regulamin serwerów VPS/Dedykowanych

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Consultng Service Sp. z o.o., ul. Domaniewska 35A lok.1B, 02-672 Warszawa, NIP: 521-365-25-80, Regon: 146792077, zwanym dalej Usługodawcą a Partnerem CSP.
 2. Partnerem CSP (Consultng Service Partner) jest osoba fzyczna prowadząca samodzielnądziałalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającaosobowości prawnej uczestnicząca w programie partnerskim serwisu HRD.pl zgodnie z postanowieniami Regulaminu serwisu HRD.pl dostępnym na stronie www.hrd.pl.

II. Zawarcie umowy

 1. Zamówienie usługi jest równoznaczne z akceptacją przez Partnera CSP wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu serwisu HRD.pl.
 2. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez HRD.pl na rzecz Partnera CSP usługi dzierżawy serwera VPS/dedykowanego.
 3. Specyfkacja serwera wskazywana jest w momencie zamówienia usługi na stronie serwery.hrd.pl i obowiązuje przez cały czas trwania umowy.
 4. Usługi kolokowane są w centrum danych w Warszawie.
 5. Umowa zawierana jest na czas równający się okresowi, za jaki została uiszczona opłata abonamentowa, nie krótszy jednak niż okres 1 miesiąca.
 6. W przypadku braku opłacenia należności przez Partnera CSP tytułem świadczonych usług, Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym lub do zawieszenia wykonywania usługi, aż do uregulowania zaległych płatności.

III. Warunki realizacji usługi

 1. Usługa serwera VPS/dedykowanego skierowana jest do Partnerów CSP posiadających odpowiednią wiedzę techniczną umożliwiającą samodzielną obsługę serwera vps/dedykowanego według zamówionej specyfkacji.
 2. Dla usługi serwera VPS Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia gwarancji dostępności – SLA na poziomie 99,95 % w skali miesiąca, zaś dla usługi serwera dedykowanego: 99,9 w skali miesiąca.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywaną zawartość przez Partnera CSP na serwerze oraz za sposób łączenia się Partnera CSP z zamówioną usługą. Zamówienie usługi serwera vps/dedykowanego przez Partnera CSP jest równoznaczne z oświadczeniem Partnera CSP o przyjęciu całkowitej odpowiedzialności za treści umieszczane na zamówionych przez niego serwerach vps/dedykowanych i zwolnieniu Usługodawcy z wszelkich ewentualnych roszczeń oraz skutków prawnych z tym związanych.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych skutkujących unieruchomieniem łącza, po wcześniejszym poinformowaniu Partnera CSP o przewidywanym terminie i czasie unieruchomienia łącza.
 5. W przypadku braku dostępu do sieci Internet i/lub serwera wynikłego z winy Usługodawcy, Partnerowi CSP przysługuje bonifkata w opłacie abonamentu w wysokości proporcjonalnej do czasu wadliwego funkcjonowania usługi, jeżeli czas ten przekroczył SLA podane w niniejszym regulaminie.

IV. Płatności i faktury

 1. Usługi serwera VPS/dedykowanego aktywowane są przez Usługodawcę na podstawie wpłat dokonanych przez Partnera CSP na stronie serwery.hrd.pl (poprzez system płatności online lub przelew na rachunek bankowy) tytułem wygenerowanych przez system faktur proforma.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty w systemie księgowym Usługodawcy, Usługodawca wystawia Partnerowi CSP w ciągu 7 dni fakturę VAT i przesyła na wskazany w panelu dostępnym na stronie serwery.hrd.pl adres e-mail.
 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie materialne i prawne skutki wygaśnięcia/zawieszenia usługi, w tym ewentualne roszczenia podmiotów trzecich spowodowane brakiem opłacenia zamówienia/przedłużenia usługi w terminie wskazanym na fakturze proforma.

V. Postępowanie w przypadku naruszeń

 1. W przypadku naruszenia sieci Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowy lub do zawieszenia wykonywania usługi, aż do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zajścia i naprawienia ewentualnych szkód. W takim przypadku Partnerowi CSP nie przysługuje rekompensata fnansowa.
 2. W przypadku otrzymania informacji o naruszeniach wykonywanych z usługi Partnera CSP (phishing, wysyłka spamu, sztuczne generowanie obciążenia) Usługodawca może dokonać blokady danego zasobu ( katalogu/aplikacji) aż do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zajścia i naprawienia ewentualnych szkód. W takim przypadku Partnerowi CSP nie przysługuje rekompensata fnansowa.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 09.05.2018r.