Regulamin serwisu HRD.pl (obowiązuje od dnia 01.04.2023 r.)

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin świadczenia usług przez serwis HRD.pl, zwany dalej Regulaminem, jest zgodny z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204).

Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenieusług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.

II. Definicje użyte w Regulaminie

Usługodawca: podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: http://www.HRD.pl.

Partner CSP (Consulting Service Partner) – osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Abonent CSA (Consulting Service Abonent) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ma prawo do zarządzania daną domeną lub inną usługą zarejestrowaną poprzez mechanizmy serwisu Usługodawcy.

Konto CSA – konto abonenckie, do którego przypisywane są usługi i poprzez które można zarządzać wszystkimi usługami przypisanymi do konta danego Abonenta CSA.

Konto CSP – konto partnerskie, które służy do zarządzania kontami abonenckimi (kontami CSA), poprzez które można m.in. uzyskać dostęp do każdego konta abonenckiego obsługiwanego przez danego Partnera CSP, aktywować wnioski/proformy, zarządzać jednocześnie usługami wszystkich Abonentów CSA, dokonywać ustawień automatycznego wysyłania wniosków/proform do Klientów(AbonentówCSA).

Wniosek/Proforma – wewnętrzny dokument generowany przez system serwisu HRD.pl, na podstawie którego możliwe jest aktywowanie wszelkich usług oferowanych przez serwis HRD.pl.

Pośrednik Finansowy – podmiot świadczący obsługę płatności bezpośrednich w Programie Partnerskim, wymieniony na stronie serwisu HRD.pl.

Program Partnerski – porozumienie zawarte drogą elektroniczną pomiędzy Partnerem CSP a Usługodawcą, określające warunki rejestracji i obsługi domen, certyfikatów SSL i innych usług wymienione w niniejszym Regulaminie oraz warunki umieszczone na stronie serwisu HRD.pl.

Rejestr Nadrzędny – podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który jest bezpośrednio lub pośrednio uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny. Definicja Rejestru Nadrzędnego odnosi się także do pośredników Rejestrów Nadrzędnych, z którymi Usługodawca zawarł umowy o współpracy, wymienionych na stronie serwisu HRD.pl.

Rejestracja w Programie Partnerskim – prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem świadczenia usług serwisu HRD.pl i innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy dostępnymi na stronie http://www.HRD.pl lub udostępnionych przez Usługodawcę, w szczególności regulaminami Rejestrów Nadrzędnych i pośredników Rejestrów Nadrzędnych.

III. Zawarcie umowy

  1. Zamieszczone na stronie http://www.HRD.pl informacje o Programie Partnerskim, skierowane do potencjalnych Partnerów CSP, stanowią zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy o świadczenie usług w Programie Partnerskim.
  2. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług w Programie Partnerskim użytkownik powinien:

2.1. zapoznać się z podstawowymi informacjami o Programie Partnerskim dostępnymi na stronie serwisu HRD.pl;
2.2. dokonać rejestracji w Programie Partnerskim poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie serwisu HRD.pl;
2.3. zapoznać się z niniejszym Regulaminem serwisu HRD.pl, Regulaminami Rejestrów Nadrzędnych i dokonać akceptacji ich postanowień poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
2.4. przesłać na adres info@hrd.pl następujące dokumenty rejestrowe:
a. dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą:
– zaświadczenie potwierdzające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
b. dla spółek cywilnych:
– umowa spółki wraz z aneksami do tejże umowy /skan/;
c. dla pozostałych podmiotów:
– odpis z Krajowego Rejestru Sądowego nie starszy niż 1 miesiąc;
d. dla podmiotów zarejestrowanych poza granicami RP:
– dokumenty rejestrowe właściwe dla danego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej /skan/
– zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej /skan/.

3. Rejestracja w Programie Partnerskim jest równoznaczna z oświadczeniem potencjalnego Partnera CSP, iż:
3.1. zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę uczestnictwa w Programie Partnerskim, w tym z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje ich treść;
3.2 zapoznał się z postanowieniami Regulaminów Rejestrów Nadrzędnych, do których linki są umieszczone na stronie serwisu HRD.pl i akceptuje ich treść;
3.3 wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną;
3.4 dane potencjalnego Partnera CSP podane Usługodawcy są prawdziwe, zupełne i prawidłowe oraz nie powodują naruszenia praw osób trzecich i przepisów prawa;
3.5 wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji usług w Programie Partnerskim.

4. Dokonanie przez potencjalnego Partnera CSP czynności zawartych w pkt. III ppkt.2,3 niniejszego Regulaminu stanowi złożenie oferty zawarcia umowy o świadczenie usług w Programie Partnerskim a ostateczne zawarcie umowy o świadczenie usług w Programie Partnerskim następuje w dniu zaakceptowania rejestracji użytkownika przez Usługodawcę, o czym Partner CSP zostaje poinformowany poprzez wysłanie informacji na autoryzowany adres e-mail wskazany w procesie rejestracji, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia oferty.

5. Niniejszy Regulamin stanowi część umowy o świadczenie usług w Programie Partnerskim o której mowa w ppkt. 4.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania od potencjalnego Partnera CSP dodatkowych wyjaśnień lub informacji, aniżeli te podane w pkt. III ppkt. 2 niniejszego Regulaminu, w związku ze złożeniem oferty zawarcia umowy o świadczenie usług w Programie Partnerskim.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika w Programie Partnerskim bez podawania przyczyn. W szczególności Usługodawca może odmówić rejestracji użytkownika w Programie Partnerskim, gdy:
7.1 formularz rejestracyjny jest niekompletny, zawiera nieprawdziwe dane;
7.2 dodatkowe informacje wymienione w pkt. III ppkt. 2 oraz 6 , przesłane w formie wiadomości e-mail, budzą wątpliwości Usługodawcy, co do ich prawdziwości lub kompletności;
7.3 Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę z użytkownikiem, w szczególności w związku z nieprzestrzeganiem przez użytkownika Regulaminu serwisu HRD.pl, praw osób trzecich, powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
7.4 rejestracja jest niemożliwa z innych przyczyn niezawinionych i niezależnych od Usługodawcy;
7.5 przeciwko użytkownikowi toczyło się lub toczy postępowanie sądowe na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r., nr 7, poz.44) z zakresu usług rejestracji i/lub obsługi administracyjnej nazw domen.

8. Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług w Programie Partnerskim Partner CSP otrzymuje unikalny numer identyfikujący go w systemie serwisu HRD.pl widoczny, po zalogowaniu, na koncie CSP.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokady dostępu Partnera CSP do konta CSP, w przypadku braku aktywnych usług związanych z rejestracją i obsługą domen przez okres 3 miesięcy.

10. Miejscem zawarcia Umowy jest każdorazowo Warszawa a językiem umowy jest wyłącznie język polski.

IV. Program Partnerski

1. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może zostać pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

2. Program Partnerski skierowany jest do podmiotów pragnących poszerzyć swoje usługi o rejestrację i zarządzanie domenami internetowymi, oraz innymi usługami oferowanymi w Programie Partnerskim, np. firm hostingowych, podmiotów tworzących strony WWW, agencji reklamowych.

3. Program Partnerski nie jest skierowany do podmiotów zajmujących się ‚wyłapywaniem domen’, podmiotów stosujących nadużycie prawa według przepisów Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r., nr16, poz. 93 z pozn. zm.), podmiotów, wobec których toczyło się lub toczy postępowanie sądowe na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym(Dz.U.z2010r., nr7,poz.44) z zakresu usług rejestracji i/lub obsługi administracyjnej nazw domen.

4. Partner CSP może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim. W wyjątkowych przypadkach Usługodawca zastrzega sobie prawo do uruchomienia dodatkowych kont w Programie Partnerskim dla jednego Partnera CSP.

5. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za rejestrację potencjalnego Partnera CSP w Programie Partnerskim.

6. W ramach Programu Partnerskiego Partner CSP świadczy na rzecz Abonentów CSA usługi związane z rejestracją i zarządzaniem nazwami domen internetowych. Czynności opisane w zdaniu poprzedzającym Partner CSP wykonuje w imieniu i na rzecz Usługodawcy, który zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Abonenta CSA usług związanych z rejestracją i utrzymaniem nazwy domeny, na podstawie umowy o współpracę zawartej przez Usługodawcę z Rejestrem Nadrzędnym.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia, zmiany Programu Partnerskiego lub poszczególnych jego założeń.

V. Warunki techniczne świadczenia usług w Programie Partnerskim

1. Właściwe świadczenie usług wymaga od Abonenta CSA i obsługującego go Partnera CSP dostępu do Internetu z zainstalowaną przeglądarką stron WWW.

2. Do prawidłowego świadczenia usług niezbędne jest także wskazanie zarówno przez Abonenta CSA, jak i przez obsługującego go Partnera CSP adresu e-mail służącego do autoryzacji dyspozycji składanych Usługodawcy w związku z utrzymaniem i obsługą administracyjną domeny.

3. W celu prawidłowej i sprawnej współpracy strony przyjmują, iż zarówno skrzynka pocztowa obsługująca wskazany przez Partnera CSP w procesie rejestracji autoryzowany adres e-mail, jak i informacje zamieszczane w Panelu CSP są sprawdzane co najmniej 1 raz w dniu roboczym.

4. Partner CSP ma obowiązek wpisania na Koncie CSP minimum dwóch serwerów nazw (DNS), które będą automatycznie przypisywane w procesie rezerwacji domeny.

5. W przypadku wyboru opcji wysyłania wiadomości z serwisu HRD.pl przez serwer pocztowy Partnera CSP – Partner CSP ma obowiązek ustawienia konta poczty wychodzącej SMTP.

6. Usługodawca dołoży wszelkich starań do stałego i nieprzerwanego świadczenia zamówionych usług.
Usługodawca zastrzega sobie możliwość tymczasowej niedostępności do serwisu, w szczególności do przerwy technicznej, według warunków opisanych w pkt.X niniejszego Regulaminu.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykonania usługi z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Usługodawcę, w szczególności za nieprawidłowe działanie serwisów współpracujących z nim Rejestrów Nadrzędnych, pośredników Rejestrów Nadrzędnych, Pośredników Finansowych.

VI. Płatności i faktury w Programie Partnerskim

1. Wszelkie usługi w Programie Partnerskim aktywowane są przez Usługodawcę na podstawie systemu przedpłat, w formie zasileń konta partnerskiego.

2. Wszelkie usługi w Programie Partnerskim rozliczane są według ich wartości punktowej, przy czym jeden punkt rejestracyjny jest równy 1 zł netto.

3. Partnera CSP Obowiązują ceny widoczne na jego indywidualnym koncie CSP.

4. Ceny dla swoich Klientów – Abonentów CSA za usługi zamawiane w serwisie HRD.pl ustala każdy Partner CSP indywidualnie.

5. Rozliczenie za usługi zamawiane w Programie Partnerskim odbywa się według następujących procedur:
5.1 Partner CSP generuje na swoim Koncie CSP zasilenie. Wygenerowanie zasilenia nie wiąże się ze zobowiązaniem do jego opłacenia a wysokość zasilenia ustala indywidualnie Partner CSP, z zachowaniem limitów wskazanych przez Usługodawcę w procesie generowania zasilenia;
5.2. Partner CSP dokonuje zapłaty kwoty brutto wskazanej na wygenerowanym zasileniu na rachunek bankowy Usługodawcy, podając obligatoryjnie numer zasilenia w tytule płatności;
5.3 Datą zasilenia konta danego Partnera CSP (datą dodania środków na koncie) jest data zaksięgowania wpłaty w systemie księgowym Usługodawcy;
5.4 Realizacja dyspozycji poszczególnych usług składanych przez Partnera CSP odbywa się poprzez każdorazowe odejmowanie z konta danego Partnera CSP punktów rejestracyjnych;
5.5 Aktywacja usługi, o której mowa w pkt. VI ppkt. 5.4 niniejszego Regulaminu, realizowana jest w momencie odjęcia środków z dodatniego salda Konta Partnera CSP;
5.6 Wysokość środków odejmowanych z Konta Partnera CSP jest równa cenie zakupu usługi, wskazanej w cenniku dostępnym na koncie CSP.

6. Po zaksięgowaniu wpłaty w systemie księgowym Usługodawcy, o której mowa w pkt. VI ppkt. 5.3 niniejszego Regulaminu, Usługodawca wystawia Partnerowi CSP w ciągu 7 dni fakturę VAT i przesyła na wskazany autoryzowany adres e-mail.

7. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem akceptacji Partnera CSP na przesyłanie mu przez Usługodawcę faktur VAT drogą elektroniczną do samodzielnego wydruku.

8. Partner CSP ma prawo do cofnięcia akceptacji przesyłania mu przez Usługodawcę faktur VAT do samodzielnego wydruku drogą elektroniczną z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Cofnięcie akceptacji powinno zostać wysłane pocztą elektroniczną z autoryzowanego adresu e-mail Partnera CSP na adres info@hrd.pl, przy czym za datę rozpoczęcia procedury cofnięcia akceptacji uznaje się dzień otrzymania wiadomości e-mail przez Usługodawcę.

9. Usługodawca nie odpowiada za materialne i prawne skutki wygaśnięcia domeny Abonenta CSA obsługiwanego przez Partnera CSP na skutek braku punktów rejestracyjnych w ilości wystarczającej na aktywację domeny oraz za skutki związane z niemożnością identyfikacji płatności za zasilenie konta, wpłatą przez Partnera CSP niepełnej kwoty zasilenia, brakiem wygenerowanego zasilenia.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku widocznym na Koncie CSP. Nowe ceny obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiany cen usług w trakcie trwania bieżącego okresu abonamentowego nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów dla Partnera CSP do końca opłaconego okresu abonamentowego za daną usługę.

11. Opłaty za aktywowane wnioski, w tym za wnioski za domeny zarejestrowane z błędną nazwą (np. mojfirma.pl zamiast mojafirma.pl), nie podlegają zwrotowi zarówno w całości, jak i w części.

12. Wnioski/proformy za transfer domeny globalnej, narodowej bądź europejskiej rozliczane są po zakończeniu transferu. Do momentu jego zakończenia środki na koncie CSP są blokowane w wysokości odpowiadającej cenie zakupu odpowiedniej dla wniosku/proformy. Saldo konta zostaje zmniejszone o wartość ceny zakupu odpowiednią dla wniosku po zakończeniu transferu. Ilość zablokowanych środków można w dowolnym momencie sprawdzić na Koncie CSP.

VII. Prawa i obowiązki Partnera

1. Partner CSP ma prawo do korzystania z usług serwisu HRD.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami, procedurami wewnętrznymi serwisu HRD.pl

2. Partner CSP ma prawo do sprawnej i rzetelnej obsługi przez pracowników serwisu HRD.pl, zgodnie z przyjętymi regulaminami, procedurami wewnętrznymi serwisu HRD.pl

3. Zabrania się korzystania z usług serwisu HRD.pl w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi, w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy, w sposób zakłócający korzystanie z zasobów systemowych i sprzętowych serwisu HRD.pl przez innych użytkowników. Zabrania się wykonywania i upowszechniania zrzutów ekranów dotyczących systemu Usługodawcy (w szczególności wrzutów ekranów Paneli), jeśli nie jest to niezbędne do realizacji usług przez Usługodawcę.

4. Partner CSP ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o zaistniałych zmianach, w szczególności zmianach w danych firmy, danych teleadresowych.

5. W przypadku rejestracji domen polskich na Partnerze CSP ciąży wyłączny obowiązek uzyskania od Klienta – Abonenta CSA zgody dla Usługodawcy, z którym NASK zawarła Porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej nazw domen internetowych, na wykonywanie usług dotyczących funkcjonalności domeny i związanych z nią czynności, w szczególności na dokonywanie wobec NASK wszelkich czynności, w tym czynności prawnych, dotyczących rejestracji lub utrzymywania nazwy domeny lub opcji na nazwę domeny, a w tym danych dotyczących Abonenta/użytkownika, tj. zgody na rejestrację nazwy domeny, zmianę Abonenta nazwy domeny, usunięcie nazwy domeny lub opcji domeny, zmianę danych dotyczących urządzeń wykorzystywanych dla nazwy domeny oraz świadczenie przez NASK przetwarzania i zarządzania danymi Abonenta/użytkownika, służącymi do korzystania z utrzymywania nazwy domeny lub opcji na nazwę domeny, na rzecz Usługodawcy.

6. Partner CSP dołoży wszelkich starań, by rozwiązywać wszelkie niejasności i spory z Usługodawcą w sposób polubowny. Partner CSP zobowiązuje się do nie podejmowania działań godzących w dobre imię Usługodawcy.

7. Partner CSP zobowiązany jest przechowywać zgodę o której mowa w ppkt. 5 w formie pisemnej lub elektronicznej oraz przekazać zgodę na każde żądanie Usługodawcy.

VIII. Polityka Prywatności

1. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych obsługiwanych przez niego Abonentów CSA, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, postanowieniami niniejszego Regulaminu, postanowieniami regulaminów Rejestrów Nadrzędnych, postanowieniami regulaminów pośredników Rejestrów Nadrzędnych, z których Usługodawca korzysta, umieszczonych na stronach serwisu HRD.pl.

2. Dane osobowe obsługiwanych przez Partnera CSP klientów – Abonentów CSA mogą być używane przez Usługodawcę wyłącznie do celów wywiązania się z postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminów Rejestrów Nadrzędnych,regulaminów pośredników Rejestrów Nadrzędnych.

3. Na Partnerze CSP ciąży wyłączny obowiązek informowania obsługiwanych przez niego klientów – Abonentów CSA o fakcie przetwarzania danych osobowych Abonentów CSA przez Usługodawcę, przez Rejestry Nadrzędne współpracujące z Usługodawcą w zakresie rejestracji i obsługi danej domeny, pośredników tychże Rejestrów Nadrzędnych wymienionych na stronach serwisu HRD.pl

4. Obowiązek, o którym mowa w pkt. VIII.3 niniejszego Regulaminu, dotyczy także informowania Abonentów CSA – osób fizycznych o ich prawie do poprawiania swoich danych osobowych, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Usługodawcę.

5. Na Partnerze CSP ciąży wyłączny obowiązek informowania obsługiwanych przez niego klientów – Abonentów CSA o zasadach dotyczących ukrywania danych osobowych, określonych w Rejestrach Nadrzędnych i u pośredników Rejestrów Nadrzędnych. Aktualne zasady ukrywania danych osobowych Usługodawca udostępnia na stronach serwisu HRD.pl.

6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materialne i prawne skutki niedopełnienia przez Partnera CSP obowiązków wymienionych w pkt. VIII ppkt. 3,4,5 niniejszego Regulaminu.

7. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych Partnerów CSP i Abonentów CSA innym podmiotom, za wyjątkiem organów państwowych posiadających uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotów trzecich, gdy jest to niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez podmiot trzeci, któremu dane są przekazywane.

8. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Rejestrów Nadrzędnych, w szczególności za ukrycie danych abonenckich w bazach WHOIS. Widoczność danych można zweryfikować w ogólnodostępnych bazach WHOIS. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Usługodawcą.

IX. Procedura obsługi zgłoszeń w systemie Usługodawcy

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań do sprawnego utrzymywania działania serwisu HRD.pl

2. Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres info@hrd.pl.

3. Zgłoszenia realizowane są niezwłocznie, w godzinach pracy biura obsługi klienta, w kolejności ich wpływu.

4. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowości działania serwisu HRD.pl wynikające z niewłaściwego korzystania z funkcjonalności systemu Usługodawcy przez Partnera CSP.

5. Wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości działania serwisu HRD.pl jak również informacje o ich usunięciu są umieszczane przez Usługodawcę na koncie CSP.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy jest w każdym przypadku ograniczona do trzykrotnej cennikowej rocznej wartości odnowienia domeny według cen dostępnych na Koncie CSP.

X. Przerwy techniczne

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania planowanych przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu HRD.pl lub poszczególnych jego elementów.

2. Celem planowanych przerw technicznych może być m.in. aktualizacja oprogramowania serwisu HRD.pl lub konserwacja urządzeń technicznych.

3. Informacje o planowanych przerwach technicznych są umieszczane na koncie CSP.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Partnera CSP i/lub obsługiwanych przez niego Abonentów CSA będące wynikiem planowanych przerw technicznych.

XI. Reklamacje

1. Partner CSP ma prawo do złożenia reklamacji, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana listownie na adres Usługodawcy.

3. Reklamacja powinna określać: Partnera CSP, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje składane przez Partnera CSP nie mogą dotyczyć:
4.1 rejestracji domeny w złej wierze lub niezgodnie z prawem;
4.2 zgłoszenia roszczeń do danej domeny przez inny podmiot;
4.3 utraty danych autoryzujących do Panelu Administracyjnego z winy Partnera CSP lub Abonenta CSA oraz następstw tego zdarzenia.

5. Usługodawca zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji, licząc od dnia jej otrzymania.

6. Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej lub mailowej odpowiedzi na reklamację.

XII. Wypowiedzenie umowy

1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 30- dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Wszelka korespondencja związana z wypowiedzeniem umowy winna być wysyłana:
2.1 w przypadku Partnera CSP – z autoryzowanego adresu e-mail Partnera CSP;
2.2 w przypadku Usługodawcy – z adresu e-mail: info@hrd.pl.

3. Wypowiedzenie umowy powinno być złożone w formie wiadomości e-mail. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Partnera CSP, otrzymuje on potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych w formie wiadomości zwrotnej.

4. Po otrzymaniu informacji zwrotnej określonej w pkt. XII ppkt 3 niniejszego Regulaminu, Partner CSP ma obowiązek:
4.1 W przypadku zgody dotychczasowych Abonentów CSA na przejęcie obsługi ich domen przez innego Partnera CSP wskazać Partnera CSP przejmującego obsługę tychże domen oraz dostarczyć z autoryzowanego adresu e-mail wiadomość zawierającą Klauzulę ‚Oświadczam, iż wszyscy moi dotychczasowi Klienci – Abonenci CSA zostali poinformowani i wyrazili zgodę na obsługiwanie ich przez Partnera CSP’ (tu należy podać nazwę Partnera CSP, jego dane teleadresowe, numer konta CSP).W takim przypadku Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości podanych informacji;
4.2 W przypadku braku zgody dotychczasowych Abonentów CSA na przejęcie obsługi ich domen przez innego Partnera CSP poinformować tychże Abonentów o fakcie zakończenia świadczenia usług na ich rzecz przez Partnera CSP. W takim przypadku Usługodawca ma prawny obowiązek umożliwienia Abonentom CSA kontynuacji świadczenia usług w systemie Usługodawcy.
4.3 W przypadku transferu domen poza system Usługodawcy poinformować Usługodawcę o tym fakcie, wysyłając informację na email info@hrd.pl. W takim przypadku kody autoryzujące do domen poszczególnych Klientów – Abonentów CSA wydawane będą zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, procedurami wewnętrznymi serwisu HRD.pl oraz regulaminami Rejestrów Nadrzędnych i pośredników Rejestrów Nadrzędnych.

5. Nadpłaty na Koncie Partnera CSP zostaną po rozwiązaniu umowy rozliczone według następujących procedur:
5.1 Partner CSP wysyła w formie wiadomości e-mail prośbę o przesłanie faktury korygującej z podaniem numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przesłana nadpłata;
5.2 Usługodawca, po otrzymaniu wiadomości e-mail, wystawia fakturę korygującą i wysyła ją pocztą elektroniczną do Partnera CSP;
5.3 Partner CSP ma obowiązek odesłania w formie papierowej listem zwykłym na adres siedziby Usługodawcy lub w formie skanu na adres info@hrd.pl podpisanej kopii wystawionej faktury korygującej;
5.4 Usługodawca, po otrzymaniu podpisanej przez Partnera CSP kopii faktury korygującej, ma obowiązek zwrotu nadpłaty w ciągu 7 dni.

6. Usługodawca uznaje współpracę z Partnerem CSP za zakończoną w momencie spełnienia przez niego procedur wymienionych w pkt. XII ppkt. 1-5 niniejszego Regulaminu.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia Partnerowi CSP umowy ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności, gdy Partner CSP dopuszcza się rażących naruszeń któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu, rażących naruszeń procedur serwisu HRD.pl, działań godzących w integralność systemu informatycznego Usługodawcy, rażących naruszeń obowiązujących regulaminów Rejestrów Nadrzędnych, obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących zasad współżycia społecznego. W wyżej wymienionych przypadkach Usługodawca może zastosować termin inny niż natychmiastowy, jednakże maksymalnie 14-dniowy. W przypadku jednostronnego wypowiedzenia Partnerowi CSP umowy ze skutkiem natychmiastowym Usługodawca ma obowiązek poinformowania Abonentów CSA obsługiwanych przez Partnera CSP o fakcie rozwiązania umowy o współpracy z Partnerem CSP.

8. W przypadku naruszeń opisanych w pkt. XII ppkt. 7 niniejszego Regulaminu wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę zwalnia go z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego częściowego wypowiedzenia Partnerowi CSP umowy (wypowiedzenia świadczenia poszczególnych usług wchodzących w skład umowy), bez podania przyczyny, z zachowaniem terminu 14 dni roboczych. Usługi abonamentowe zakupione w systemie Usługodawcy przez Partnera CSP lub za jego pośrednictwem przed okresem wypowiedzenia i w trakcie okresu wypowiedzenia zachowują swoją ważność do końca trwania okresu abonamentowego danej usługi.

10. Usługodawca wydaje kody Authinfo na podstawie poprawnie wypełnionego oryginału formularza „Wniosek o wydanie kodu Authinfo”:

10.1 przesłanego przez Abonenta CSA pocztą tradycyjną lub pocztą kurierską na adres siedziby Usługodawcy;

10.2 dostarczonego osobiście do siedziby Usługodawcy lub

10.3 przesłanego na adres email Usługodawcy z autoryzowanego adresu email Abonenta po opatrzeniu „Wniosku o wydanie kodu Authinfo” komercyjnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11. Poprawnie wypełniony formularz musi:
11.1 Zawierać poprawne dane Abonenta CSA;
11.2 Zostać własnoręcznie podpisany przez Abonenta CSA lub osobę(y) umocowaną(e) do jego reprezentowania;
11.3 w przypadku pełnomocnictwa – zawierać odpowiednio poświadczoną i podpisaną kopię pełnomocnictwa;
11.4 zawierać załącznik w postaci dokumentu(ów) potwierdzającego(ych) status Abonenta CSA, których lista znajduje się na „Wniosku o wydanie kodu Authinfo”;
11.5 zawierać unikalny numer Partnera CSP obsługującego Abonenta CSA.

12. Usługodawca wydaje kod Authinfo w formie elektronicznej na autoryzowany adres email Abonenta CSA w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnionego formularza,według kolejności przyjmowanych zgłoszeń. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zastosowania terminów dłuższych niż podane w zdaniu wyżej, szczególnie w przypadkach znacznego wzrostu ilości otrzymanych wniosków lub konieczności potwierdzenia poprawności danych zawartych w formularzu oraz załącznikach.

13. Usługodawca zastrzega sobie bezpośrednie wskazanie procedur i wydanie Abonentowi CSA „Wniosku o wydanie kodów Authinfo”.

XIII. Sytuacje nadzwyczajne związane z obsługą domen

1. Niezależnie od obsługi domen dokonywanej bezpośrednio przez Partnera CSP w stosunku do domen swoich Klientów – Abonentów CSA Usługodawca ma prawny obowiązek wykonywania dyspozycji składanych do niego bezpośrednio przez Abonentów CSA.

2. Usługodawca nie może odmówić żadnych czynności związanych z rejestracją i zarządzaniem daną domeną, składanych w formie dyspozycji z autoryzowanego adresu e-mail Abonenta CSA.

3. Usługodawca ma prawny obowiązek umożliwienia Abonentowi CSA procedury zmiany delegacji domeny, procedury odnowienia domeny lub transferu domeny poza system Partnera CSP. Brak możliwości kontaktu Abonenta CSA i Usługodawcy z Partnerem CSP będzie skutkował przejęciem obsługi Abonenta CSA w systemie Usługodawcy przez podmiot zaproponowany Abonentowi CSA przez Usługodawcę, przy czym obsługę Abonenta CSA zaproponowany podmiot przejmuje po 3 dniach roboczych od poinformowania drogą mailową Partnera CSP obsługującego Abonenta CSA i uzyskaniu zgody od Abonenta CSA wysłanej z autoryzowanego adresu e-mail. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania procedur przyspieszonych (krótszych niż 3 dni robocze), bez kontaktu z Partnerem CSP, w szczególności na wyraźną prośbę Abonenta CSA wysłaną w formie dyspozycji z autoryzowanego adresu e-mail.

4. Ponowne przejęcie obsługi domeny przez Partnera CSP może nastąpić na wniosek Abonenta CSA.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 25.10.2018 roku.

2. Partner CSP może odmówić akceptacji nowych warunków Regulaminu do czasu ich wejścia w życie. Wysyła w tym celu informację z autoryzowanego adresu e-mail na adres info@hrd.pl. W takim wypadku Umowa pomiędzy Partnerem CSP a Usługodawcą wygasa z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, z zachowaniem warunków wypowiedzenia składanych przez Partnera, wymienionych w pkt. XII niniejszego Regulaminu.

3. Brak sprzeciwu co do postanowień niniejszego Regulaminu jest równoznaczny z jego akceptacją przez Partnera CSP.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Usługodawca umieszcza informację o planowanych zmianach w Regulaminie w terminie do 14 dni przed ich wprowadzeniem, na stronie https://www.HRD.pl w zakładce Regulaminy.

5. Partner CSP zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania zmian w Regulaminie umieszczanych na stronie serwisu HRD.pl i zapoznawania się z nimi.

6. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.