Regulamin świadczenia usługi „Certyfikaty SSL”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usługi „Certyfikaty SSL” jest zgodny z Regulaminem serwisu HRD.pl i stanowi jego uzupełnienie.
 2. Usługodawcą jest firma Consulting Service Sp. z o.o., NIP: 521-365-25-80, Regon:146792077, której adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są pod następującym adresem: http://www.hrd.pl.
 3. Lista oferowanych przez Usługodawcę certyfikatów wraz z podanymi okresami rejestracji/odnowienia certyfikatu oraz Cennikiem udostępniana jest w Panelu Administracyjnym w sekcji Certyfikaty SSL. Niezależnie od powyższego Usługodawca ma prawo do przedstawienia aktualnej oferty usługi „Certyfikaty SSL” na stronie serwisu HRD.pl.

II. Definicje użyte w Regulaminie

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki świadczenia usługi „Certyfikaty SSL”.
 2. Organizacja certyfikująca – podmiot wydający certyfikaty SSL, posiadający uprawnienia do weryfikacji danych dotyczących podmiotu ubiegającego się o nadanie certyfikatu SSL, danych odnoszących się do prawa do posługiwania się określonym zasobem danych cyfrowych przez podmiot wnioskujący o nadanie certyfikatu SSL, innych danych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu SSL. Usługodawca udostępnia na stronach serwisu HRD.pl aktualne regulaminy organizacji wydających certyfikaty SSL znajdujące się w ofercie Usługodawcy.
 3. Umowa – umowa o świadczenie Usługi „Certyfikaty SSL”, do której stosuje się niniejszy Regulamin.
 4. Usługa „Certyfikaty SSL” – usługa pośrednictwa Usługodawcy w rejestracji lub odnowieniu certyfikatu SSL, która obejmuje zespół działań wykonywanych bezpośrednio lub pośrednio przez Usługodawcę, na podstawie których Usługodawca składa w imieniu i na rzecz podmiotu wnioskującego wniosek o nadanie certyfikatu SSL do wybranej organizacji certyfikującej, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo do skorzystania z pośrednictwa podmiotów trzecich przy realizacji tejże usługi.
 5. Zasób danych cyfrowych – wskazany przez Abonenta w momencie składania zamówienia zasób danych cyfrowych o określonej funkcjonalności, co do którego możliwe jest zabezpieczenie certyfikatem SSL samych danych cyfrowych oraz źródła ich pochodzenia.
 6. Certyfikat SSL – szyfrujący klucz cyfrowy, zgodny ze standardami kryptograficznego zabezpieczenia danych, wystawiany przez uprawnioną organizację certyfikującą – indywidualnie i do konkretnie wskazanego przez Abonenta zasobu danych cyfrowych.
 7. Abonent – Abonent CSA który składa dyspozycję realizacji usługi „Certyfikaty SSL” lub w imieniu i na rzecz którego składana jest dyspozycja realizacji usługi „Certyfikaty SSL” przez Partnera CSP.

III. Zawarcie umowy

 1. Zamówienie usługi jest równoznaczne z akceptacją przez Abonenta wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu serwisu HRD.pl oraz Regulaminów organizacji certyfikujących, do których linki znajdują się na stronie serwisu HRD.pl.
 2. Na Partnerze CSP ciąży wyłączny obowiązek informowania obsługiwanych przez niego Abonentów o treści niniejszego Regulaminu, regulaminów organizacji certyfikujących oraz o zasadach przetwarzania danych, w tym danych osobowych określonych przez organizacje certyfikujące. Usługodawca udostępnia na stronach serwisu HRD.pl aktualne linki kierujące do regulaminów oraz zasad przetwarzania danych, w tym danych osobowych przyjętych przez poszczególne organizacje certyfikujące.

IV. Warunki realizacji Usługi

 1. W celu prawidłowej realizacji Usługi „Certyfikaty SSL” podmiot składający zamówienie zobowiązuje się do samodzielnego przeprowadzenia pozytywnej weryfikacji danych Abonenta określonych wymaganiami danej organizacji certyfikującej, weryfikacji praw Abonenta do posługiwania się określonym zasobem danych cyfrowych, w tym do posiadania dostępu do skrzynki e-mail znajdującej się w domenie, dla której jest wydawany certyfikat. Wymagane jest posiadanie konta w domenie o nazwie jednej z wymienionych: webmaster, admin, administrator, hostmaster, postmaster oraz do podanie Usługodawcy kodu CSR, który będzie przekazany do organizacji certyfikującej.
 2. Abonent zobowiązuje się do postępowania zgodnie ze wskazówkami wysyłanymi przez organizację certyfikującą na właściwy adres e-mail podany w procesie składania zamówienia.
 3. W przypadku certyfikatów SSL z manualną procedurą uwierzytelnienia, Abonent zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów bezpośrednio do organizacji certyfikującej w formie i trybie przez nią wskazanym. Jeśli organizacja certyfikująca wymaga formy pisemnego tłumaczenia na język angielski, koszty takich tłumaczeń w każdym przypadku ponosi Abonent.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną odmowę wydania certyfikatu wynikającą z podania nieprawidłowych danych w procesie składania zamówienia, nie dostarczenia wymaganych przez organizację certyfikującą dokumentów, nie przestrzegania procedur wydawania certyfikatu przyjętych przez organizację certyfikującą lub z tytułu innych przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie/brak realizacji usługi „Certyfikaty SSL” z przyczyn leżących po stronie Abonenta CSA/Partnera CSP oraz organizacji certyfikującej.
 6. Zabrania się składania zamówień na realizację usługi „Certyfikaty SSL” dla zasobów danych cyfrowych zawierających treści lub kierujących do stron zawierających treści które:
 • naruszają prawa własności intelektualnej, prawa własności, prawa do wizerunku lub prywatności;
 • naruszają obowiązujące przepisy prawa;
 • zawierają treści pornograficzne, oszczercze, obraźliwe;
 • zawierają wirusy, konie trojańskie lub inne pliki i programy mające na celu wyłudzanie danych lub inne szkodliwe działania wobec podmiotów trzecich;
 • zawierają nielegalnie zdobyte pliki i programy chronione prawem autorskim.

7. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji usługi „Certyfikaty SSL” przez organizację certyfikującą.W każdym innym przypadku niż wymienione w pkt. IV, ppkt. 4,5,6 odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości opłaty wniesionej przez podmiot wnioskujący.

V. Terminy i płatności

 1. Usługa jest rozliczana w okresach 12-miesięcznych lub stanowiących ich wielokrotność, w zależności od rodzaju wybranego certyfikatu. Wyjątek stanowią certyfikaty typu „Free” „Trial” – w przypadku ich zamówienia nie są pobierane żadne opłaty dodatkowe.
 2. Aktualny cennik usług „Certyfikaty SSL” jest dostępny w Panelu Administracyjnym w sekcji Ceny zakupu usług>>Certyfikaty. Podane w cenniku wartości są cenami netto. Należy do nich doliczyć obowiązujący podatek VAT.
 3. Certyfikat SSL typu „free”, „trial” dla danego zasobu danych cyfrowych może być użyty w systemie Usługodawcy tylko raz.
 4. Rozliczenia za usługi odbywają się według procedur ustalonych w pkt. VI Regulaminu serwisu HRD.pl.
 5. Środki za rejestracje/odnowienia Certyfikatów SSL są pobierane z momencie złożenia zamówienia w systemie Usługodawcy. Partner CSP ma możliwość anulowania zamówienia w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. Po tym terminie anulowanie złożonego zamówienia nie jest możliwe.
 6. W przypadku zgłoszenia anulowania zamówienia certyfikatu Usługodawca pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości wskazanej w sekcji Cennik>Usługi Dodatkowe dostępnej na stronie serwisu HRD.pl

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 10.06.2018 roku.
 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Usługodawcy.

Ostatnia modyfikacja: 17.03.2022 r.