Zmiana danych Abonenta domeny

Jak dokonać zmiany danych Abonenta?

Formularz zmiany danych Abonenta musi być wypełniony i opieczętowany przez Abonenta oraz przesłany w formie skanu e-mailem na adres: cesje@consultingservice.pl lub faksem na nr +48 22 853 88 85.

Dla zmian typu: zmiana adresu, zmiana numeru telefonu, zmiana autoryzowanego adresu e-mail prośbę o zmianę można wysłać z aktualnie przypisanego do konta adresu e-mail, bez załączania żadnych dokumentów.

O czym należy pamiętać, wypełniając wniosek o zmianę danych Abonenta?

 • wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami,
 • należy podać numer CSA Abonenta,
 • wniosek ten można wypełnić jedynie w przypadku jeżeli nie zmienia się podmiot, a jedynie dane Abonenta; jeżeli zmienia się numer NIP firmy należy wypełnić wniosek cesji domeny i utworzyć nowe konto dla strony przejmującej;

Do wniosku należy załączyć:

 • dla osoby fizycznej – kopię obu stron dowodu tożsamości zawierającą dane niezbędne do weryfikacji Abonenta;
 • dla firm – kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS/umowy spółki w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Ochrona danych osobowych a zmiana danych Abonenta nazwy domeny:

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, w przypadku zmiany danych Abonenta nazwy domeny – osoby fizycznej, nie należy przesyłać do nas kopii całego dowodu osobistego. Dane niezbędne do dokonania cesji, które powinny być widoczne, to:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL
 • seria i numer dowodu osobistego
 • adres zameldowania

Dane, które należy zamazać:

 • wizerunek (zdjęcie)
 • nazwisko rodowe
 • imiona rodziców
 • miejsce urodzenia
 • kolor oczu
 • wzrost