Zmiana danych Abonenta domeny


 

Jak dokonać zmiany danych Abonenta?


Formularz zmiany danych Abonenta musi być wypełniony i opieczętowany przez Abonenta oraz przesłany w formie skanu e-mailem na adres: cesje@consultingservice.pl lub faksem na nr +48 22 853 88 85.
Dla zmian typu: zmiana adresu, zmiana numeru telefonu, zmiana autoryzowanego adresu e-mail prośbę o zmianę można wysłać z aktualnie przypisanego do konta adresu e-mail, bez załączania żadnych dokumentów.

Zmiana_Danych_Abonenta pdf_icon

O czym należy pamiętać, wypełniając wniosek o zmianę danych Abonenta?


– wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami,
– należy podać numer CSA Abonenta,
– wniosek ten można wypełnić jedynie w przypadku jeżeli nie zmienia się podmiot, a jedynie dane Abonenta; jeżeli zmienia się numer NIP firmy należy wypełnić wniosek cesji domeny i utworzyć nowe konto dla strony przejmującej;
Do wniosku należy załączyć:
o dla osoby fizycznej – kopię obu stron dowodu tożsamości zawierającą dane niezbędne do weryfikacji Abonenta;
o dla firm – kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS/umowy spółki w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

 

Ochrona danych osobowych a zmiana danych Abonenta nazwy domeny:


Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, w przypadku zmiany danych Abonenta nazwy domeny – osoby fizycznej, nie należy przesyłać do nas kopii całego dowodu osobistego. Dane niezbędne do dokonania cesji, które powinny być widoczne, to:
– imię i nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zameldowania.
Dane, które należy zamazać:- wizerunek (zdjęcie), nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost.