Modul Future

Komenda: check

Opis komendy

Komenda pozwala na sprawdzanie dostępności opcji na wybraną domenę/domeny. Zwraca w odpowiedzi status dla każdej z domen: dostępna/niedostępna.

Jeżeli domena jest dostępna można wygenerować wniosek jej rejestracji za pomocą komendy register modułu Future.

Parametry

ParametrOpis
nazwa(y) domenNazwy domen oddzielone średnikami. Maksymalna ilość domen w jednej komendzie: 25

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
statusStatus dostępności domeny 0 (niedostępna) lub 1 (dostępna)

Przykładowa komenda

check(‚hrd.pl’, ‚testhrd.net.pl’, ‚hrd123.com’, ‚ąśźżć.waw.pl’, ‚zła domena’)

$domains = array('hrd.pl', 'testhrd.net.pl', 'hrd123.com', 'ąśźżć.waw.pl', 'zła domena');
$response = $soap->check(implode(';', $domains));

Przykładowa odpowiedź

{"status":true,"domains":{"hrd123.com":{"status":false,"errorCode":"1008","error":"Invalid domain name"},"z\u0142a domena":{"status":false,"errorCode":"1008","error":"Invalid domain name"},"hrd.pl":{"status":"1"},"testhrd.net.pl":{"status":"0"},"xn--2dae5wiek.waw.pl":{"status":"0"}}}

Komenda: info

Opis komendy

Komenda pozwala na sprawdzanie dostępnych w bazie informacji na temat opcji na nazwy domeny.

Parametry

ParametrOpis
domenaNazwa sprawdzanej opcji na domenę.

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
domainNazwa domeny
crDateData utworzenia domeny
exDateData wygasania domeny
clientNumer konta CSA
contactsDane identyfikatora kontaktu

Przykładowa komenda

info(‚test.pl’)

$response = $soap->info('test.pl');

Przykładowa odpowiedź

{"status":true,"domain":"test.pl","crDate":"2012-10-09 14:18:11","exDate":"2015-10-09 14:18:11","client":"csa123","protectPrivacy":null}

Komenda: register

Opis komendy

Komenda pozwala na wygenerowanie wniosku rejestracji opcji dla wybranej nazwy domeny. Komenda powinna być wykonana po sprawdzeniu dostępności domeny za pomocą komendy check modułu Future.

Aktywacja wniosku następuje poprzez komendę activateById modułu Invoice.

Parametry

ParametrOpis
domenaNazwa domeny
numer CSANumer konta abonenckiego CSA, na którym ma zostać zarejestrowana opcja na domenę.
dns[Parametr opcjonalny – domyślnie przypisywane są serwery DNS Partnera] lista serwerów nazw oddzielonych średnikami.

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
id wnioskuNumer identyfikacyjny wniosku

Przykładowa komenda

register(„test12345.pl”, „csa1234”)

register(„test12345.us”, „csa1106”, „ns1.consultingservice.pl;ns2.consultingservice.pl”)

$response = $soap->register("test12345.pl", "csa1234");

Przykładowa odpowiedź

{"status":true,"wnId":"12345678"}

Komenda: renew

Opis komendy

Komenda pozwala na wygenerowanie wniosku na odnowienie opcji na domenę w okresie abonamentowym. Opcje można odnowić tylko na 3 lata.

Parametry

ParametrOpis
domenaNazwa opcji na domenę, dla której ma zostać wygenerowany wniosek

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
id wnioskuNumer identyfikacyjny wniosku

Przykładowa komenda

renew(„test.pl”)

$response = $soap->renew("test.pl");

Przykładowa odpowiedź

{"status":true,"wnId":"12308804"}

Komenda: validateAuthInfo

Opis komendy

Komenda pozwala na sprawdzenie poprawności kodu Authinfo podanego przez inny Rejestr przed zainicjowaniem transferu do systemu HRD.pl.
W przypadku, jeżeli kod Authinfo jest niepoprawny, Abonent powinien zwrócić się do Rejestratora z prośbą o wydanie poprawnego kodu.

Parametry

ParametrOpis
domenaNazwa domeny
AuthinfoWeryfikowany kod Authinfo

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
validatePoprawność kodu Authinfo – true lub false

Przykładowa komenda

validateAuthInfo(„hrd.pl”, „abcd”)

$response = $soap->validateAuthInfo("hrd.pl", "abcd");

Przykładowa odpowiedź

{"status":true,"validate":true}

Komenda: transfer

Opis komendy

Komenda pozwala na wygenerowanie wniosku transferu opcji na domenę do systemu HRD.pl. Dla domen .pl generowane są wnioski na kwotę 0 zł, aby ujednolicić procedurę transferu.

Aktywacja wniosku następuje poprzez komendę activateById modułu Invoice.
Przed inicjacją transferu warto sprawdzić poprawność kodu Authinfo za pomocą komendy validateAuthinfo modułu Future.

Parametry

ParametrOpis
domenaNazwa transferowanej domeny
numer CSANumer konta abonenckiego CSA, do którego będzie transferowana domena
AuthinfoKod Authinfo

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
wnIdNumer wniosku pozwalającego na aktywację transferu

Przykładowa komenda

transfer(„abcd.pl”, „csa123”, „agFGSAES23”)

$response = $soap->transfer("abcd.pl", "csa123", "agFGSAES23");

Przykładowa odpowiedź

{"status":true,"wnId":"12308851"}

Komenda: listByClient

Opis komendy

Komenda zwraca listę opcji domen klienta z limitem 100 domen na komendę; przesunięcie pozwala na wyświetlenie kolejnych domen z konta klienta.

Parametry

ParametrOpis
Numer CSAnumer konta abonenckiego CSA, dla którego wygenerowana zostanie lista domen.
offsetprzesunięcie pozwalające na wyświetlenie kolejnych domen z konta klienta

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
maxilość domen abonenta
futurestablica nazw domen oddzielonych przecinkami

Przykładowa komenda

listByClient(„csa1234”, 0)

$response = $soap->listByClient("csa1234", 0);

Przykładowa odpowiedź

{"status":true,"max":"3","futures":["pierwszadomena.pl","drugadomena.pl","trzeciadomena.pl"]}

Komenda: listAll

Opis komendy

Komenda zwraca listę domen obsługiwanych przez Partnera z limitem 100 domen na komendę; przesunięcie pozwala na wyświetlenie kolejnych domen z konta.

Parametry

ParametrOpis
offsetprzesunięcie pozwalające na wyświetlenie kolejnych domen z konta klienta

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
maxilość domen obsługiwanych przez Partnera
futurestablica nazw domen oddzielonych przecinkami

Przykładowa komenda

listAll(100)

$response = $soap->listAll(100);

Przykładowa odpowiedź

{"status":true,"max":"103","futures":["stopierwszadomena.pl","stodrugadomena.pl","stotrzeciadomena.pl"]}