Modul Future

Komenda: check

Opis komendy
Komenda pozwala na sprawdzanie dostępności opcji na wybraną domenę/domeny. Zwraca w odpowiedzi status dla każdej z domen: dostępna/niedostępna.
Jeżeli domena jest dostępna można wygenerować wniosek jej rejestracji za pomocą komendy register modułu Future.
Parametry

Parametr Opis
nazwa(y) domen Nazwy domen oddzielone średnikami. Maksymalna ilość domen w jednej komendzie: 25

 

Zwracane dane

Zwracane dane Opis
status Status dostępności domeny 0 (niedostępna) lub 1 (dostępna)

 

Przykładowa komenda
check(‚hrd.pl’, ‚testhrd.net.pl’, ‚hrd123.com’, ‚ąśźżć.waw.pl’, ‚zła domena’)

1
2
$domains = array('hrd.pl', 'testhrd.net.pl', 'hrd123.com', 'ąśźżć.waw.pl', 'zła domena');
$response = $soap->check(implode(';', $domains));

Przykładowa odpowiedź:

1
{"status":true,"domains":{"hrd123.com":{"status":false,"errorCode":"1008","error":"Invalid domain name"},"z\u0142a domena":{"status":false,"errorCode":"1008","error":"Invalid domain name"},"hrd.pl":{"status":"1"},"testhrd.net.pl":{"status":"0"},"xn--2dae5wiek.waw.pl":{"status":"0"}}}

Komenda: info

Opis komendy
Komenda pozwala na sprawdzanie dostępnych w bazie informacji na temat opcji na nazwy domeny.

Parametry

 

Parametr Opis
domena Nazwa sprawdzanej opcji na domenę.

 

Zwracane dane

 

Zwracane dane Opis
domain Nazwa domeny
crDate Data utworzenia domeny
exDate Data wygasania domeny
client Numer konta CSA
contacts Dane identyfikatora kontaktu

 

Przykładowa komenda
info(‚test.pl’)

1
$response = $soap->info('test.pl');

Przykładowa odpowiedź:

1
{"status":true,"domain":"test.pl","crDate":"2012-10-09 14:18:11","exDate":"2015-10-09 14:18:11","client":"csa123","protectPrivacy":null}

Komenda: register

Opis komendy
Komenda pozwala na wygenerowanie wniosku rejestracji opcji dla wybranej nazwy domeny.
Komenda powinna być wykonana po sprawdzeniu dostępności domeny za pomocą komendy check modułu Future.
Aktywacja wniosku następuje poprzez komendę activateById modułu Invoice.

Parametry

 

Parametr Opis
domena Nazwa domeny
numer CSA Numer konta abonenckiego CSA, na którym ma zostać zarejestrowana opcja na domenę.
dns [Parametr opcjonalny – domyślnie przypisywane są serwery DNS Partnera] lista serwerów nazw oddzielonych średnikami.

 

Zwracane dane

 

Zwracane dane Opis
id wniosku Numer identyfikacyjny wniosku

 

Przykładowa komenda
register(„test12345.pl”, „csa1234”)
register(„test12345.us”, „csa1106”, „ns1.consultingservice.pl;ns2.consultingservice.pl”)

1
$response = $soap->register("test12345.pl", "csa1234");

Przykładowa odpowiedź:

1
{"status":true,"wnId":"12345678"}

Komenda: renew

Opis komendy
Komenda pozwala na wygenerowanie wniosku na odnowienie opcji na domenę w okresie abonamentowym. Opcje można odnowić tylko na 3 lata.

Parametry

 

Parametr Opis
domena Nazwa opcji na domenę, dla której ma zostać wygenerowany wniosek

 

Zwracane dane

 

Zwracane dane Opis
id wniosku Numer identyfikacyjny wniosku

 

Przykładowa komenda
renew(„test.pl”)

1
$response = $soap->renew("test.pl");

Przykładowa odpowiedź:

1
{"status":true,"wnId":"12308804"}

Komenda: validateAuthInfo

Opis komendy
Komenda pozwala na sprawdzenie poprawności kodu Authinfo podanego przez inny Rejestr przed zainicjowaniem transferu do systemu HRD.pl.
W przypadku, jeżeli kod Authinfo jest niepoprawny, Abonent powinien zwrócić się do Rejestratora z prośbą o wydanie poprawnego kodu.

Parametry

 

Parametr Opis
domena Nazwa domeny
Authinfo Weryfikowany kod Authinfo

 

Zwracane dane

 

Zwracane dane Opis
validate Poprawność kodu Authinfo – true lub false

 

Przykładowa komenda
validateAuthInfo(„hrd.pl”, „abcd”)

1
$response = $soap->validateAuthInfo("hrd.pl", "abcd");

Przykładowa odpowiedź:

1
{"status":true,"validate":true}

Komenda: transfer

Opis komendy
Komenda pozwala na wygenerowanie wniosku transferu opcji na domenę do systemu HRD.pl.
Dla domen .pl generowane są wnioski na kwotę 0 zł, aby ujednolicić procedurę transferu.
Aktywacja wniosku następuje poprzez komendę activateById modułu Invoice.
Przed inicjacją transferu warto sprawdzić poprawność kodu Authinfo za pomocą komendy validateAuthinfo modułu Future.

Parametry

 

Parametr Opis
domena Nazwa transferowanej domeny
numer CSA Numer konta abonenckiego CSA, do którego będzie transferowana domena
Authinfo Kod Authinfo

 

Zwracane dane

 

Zwracane dane Opis
wnId Numer wniosku pozwalającego na aktywację transferu

 

Przykładowa komenda
transfer(„abcd.pl”, „csa123”, „agFGSAES23”)

1
$response = $soap->transfer("abcd.pl", "csa123", "agFGSAES23");

Przykładowa odpowiedź:

1
{"status":true,"wnId":"12308851"}

Komenda: listByClient

Opis komendy
Komenda zwraca listę opcji domen klienta z limitem 100 domen na komendę; przesunięcie pozwala na wyświetlenie kolejnych domen z konta klienta.

Parametry

 

Parametr Opis
Numer CSA numer konta abonenckiego CSA, dla którego wygenerowana zostanie lista domen.
offset przesunięcie pozwalające na wyświetlenie kolejnych domen z konta klienta

 

Zwracane dane

 

Zwracane dane Opis
max ilość domen abonenta
futures tablica nazw domen oddzielonych przecinkami

 

Przykładowa komenda
listByClient(„csa1234”, 0)

1
$response = $soap->listByClient("csa1234", 0);

Przykładowa odpowiedź:

1
{"status":true,"max":"3","futures":["pierwszadomena.pl","drugadomena.pl","trzeciadomena.pl"]}

Komenda: listAll

Opis komendy
Komenda zwraca listę domen obsługiwanych przez Partnera z limitem 100 domen na komendę; przesunięcie pozwala na wyświetlenie kolejnych domen z konta.

Parametry

 

Parametr Opis
offset przesunięcie pozwalające na wyświetlenie kolejnych domen z konta klienta

 

Zwracane dane

 

Zwracane dane Opis
max ilość domen obsługiwanych przez Partnera
futures tablica nazw domen oddzielonych przecinkami

 

Przykładowa komenda
listAll(100)

1
$response = $soap->listAll(100);

Przykładowa odpowiedź:

1
{"status":true,"max":"103","futures":["stopierwszadomena.pl","stodrugadomena.pl","stotrzeciadomena.pl"]}